Office bearers and members of the Executive Committee of the

Anjuman-e-Mufid-e-Ahi-e-Islam

2013-2014

President :

Janab Dr. S.K. Khadri Sabeb

Vice-Presidents

1) Janab Habibullah Badsha Sabeb

2) His Higness Janab Nawab

Mohamed Abdul Ali Azimjah Saheb

3) Nawab M. Shoukath Saheb

4) Janab T. Rafeeq Ahmed Sabeb
5) Janab M.K. Sada Abdula Khader Sabeb  

 

 

Hon. Secretary:

Janab Dr. Syed Khaleefathullah Sabeb

Hony. Asst. Secretaries:

 1. Janab Thaika Md. Ashraf Saheb
 2. Janab Md. Athaur Rahman Saheb

 

Hony. Treasurer:

Janab P.S.M. Seyed Abdul khadir Saheb

Hony. Legal Advisor:

Janab A. Abdul Rahim Saheb

 

Executive Committee Members:

 1. Janab M. Syed Sadakathullah Saheb
 2. Janab Dr. T. Kamal Sheriff Saheb
 3. Janab R. Md. Abdur Shukoor Saheb
 4. Janab Dr. G.S.M.P Khadri Saheb
 5. Janab K.A. Wadoor Saheb
 6. Janab. H.E. Abdul Azeez Saheb
 7. Janab Dr. A. Md. Salauddin Saheb
 8. Janab Abdul Hafiz Khan Saheb (Late)
 9. Janab H.M. Shamsuddin Saheb
 10. Janab Syed Moinudin Saheb
 11. Janab Dr. Syed M.M. Ameen Saheb
 12. Janab Md. Ruhullah Saheb
 13. Janab T.M.A. Abdul Hameed Saheb
 14. Janab A.J. Abdul Razack  Sabeb
 15. Janab Safdar Hussain Chowdry Saheb
 16. Janab M. Nagoor Meeran Saheb
 17. Janab Md. Faud Badsha Sayeed Sabeb
 18. Janab G.M. Shariff Sabeb
 19. Janab KAR Syed Abdul Kader Saheb
 20. Janab Fayaz Ahmed Saheb
 21. Janab A. Altaf Hussain Saheb